KRITERIJUMI ZA PLAŽE SA PLAVOM ZASTAVICOM

Dodjeljivanje Plave zastavice zasniva se na ispunjavanju kriterijuma iz četiri osnovne oblasti: ekološko obrazovanje i informisanost, kvalitet vode, ekološko upravljanje te sigurnost i usluge.
Za plaže je od 2017. godine potrebno ispoštovati 33 kriterijuma, od čega 28 imperativnih / obavezujućih (i) i 5 preporučujuća (p).


EKOLOŠKO OBRAZOVANJE I INFORMISANJE

1. Informacije o programu Plava zastavica moraju biti objavljene (I)

2. Ekološko-edukativne akcije se moraju organizovati i promovisati (I)

3. Informacije o kvalitetu vode za kupanje moraju biti postavljene (I)

4. Informacije o obalnim ekosistemima i osjetljivim prirodnim područjima u priobalju moraju biti istaknute (I)

5. Mapa plaže sa obilježenim različitim sadržajima mora biti istaknuta (I)

6. Pravila ponašanja na plaži (plažni red) moraju biti označena, a propisi o korišćenju i upravljanju plažama moraju biti dostupna javnosti na zahtjev (I)


KVALITET VODE

7. Ispunjenost zahtjeva i standarda u pogledu frekventnosti uzimanja uzoraka vode za kupanje (I)

8. Ispunjenost zahtjeva i standarda u pogledu analiza vode za kupanje (I)

9. Industrijski i kanalizacioni ispusti ne smiju uticati na područje plaže (I)

10. Ispunjenost zahtjeva i standarda u pogledu mikrobioloških parametara vode za kupanje (I)

11. Ispunjenost zahtjeva i standarda u pogledu fizičkih i hemijskih parametara vode za kupanje (I)


EKOLOŠKO UPRAVLJANJE

12. Komisija za kontrolu plaže treba da obezbjedi sistem ekološkog upravljanja i sprovodi redovne ekološke provjere plažnih objektata i opreme (P)

13. Plaža mora da ispuni uslove i odredbe iz pravila koji se odnose na lokaciju i aktivnosti na plaži (I).

14. Upravljanje osjetljivim područjem (P)

15. Plaža mora biti čista (I)

16. Alge i drugu vegetaciju bi trebalo ostaviti da trunu na plaži osim ako ne stvaraju problem (I)

17. Kante za smeće moraju biti dostupne na plaži u adekvatnom broju, moraju se redovno održavati i prazniti (I)

18. Objekti za prihvat materijala koji se može reciklirati moraju biti postavljeni na plaži (I)

19. Adekvatan broj sanitarnih objekata

20. Sanitarni objekti moraju biti čisti (I)

21. Sanitarni objekti sa kontolisanim ispuštanjem u kanalizaciju (I)

22. Na plaži je zabranjeno nedozvoljeno kampovanje, vožnja automobila i deponovanje smeća (I)

23. Regulativa u vezi pasa i drugih kućnih ljubimaca mora biti sprovedena na plaži (I)

24. Svi objekti i oprema na plaži moraju biti odgovarajuće održavani (I)

25. Praćenje stanja osjetljivih habitata u blizini plaže (P)

26. Održivi načini transporta se trebaju promovisati na plaži (P)


SIGURNOST I USLUGE

27. Adekvatan broj spasilaca i opreme za spašavanje mora biti na raspolaganju na plaži. (I)

28. Oprema za prvu pomoć mora biti na raspolaganju na plaži. (I)

29. Planovi hitnih intervencija u slučaju zagadjenja (I)

30. Mora biti organizovano korišćenje plaže za različite aktivnosti kako bi se izbjegle nezgode (I)

31. Moraju biti obezbjedjene mjere sigurnosti za korisnike plaže (I)

32. Snabdijevanje pijaće vode trebalo bi da bude omogućeno na plaži (P)

33. Minimum jedna plaža sa Plavom zastavicom u svakoj opštini mora imati pristup i toalete za lica sa posebnim potrebama (I)

 

Oznaku »Plava zastavica« dodjeljuje međunarodni žiri, a na predlog nacionalne komisije i to za jednu sezonu. Ukoliko se tokom sezone promjene uslovi na plaži ili marini odnosno neki od kriterijuma nije ispunjen, Plava zastavica može biti povučena privremeno ili trajno.