30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

KRITERIJUMI ZA MARINE SA PLAVOM ZASTAVICOM

Dodjeljivanje Plave zastavice zasniva se na ispunjavanju kriterijuma iz četiri osnovne oblasti: ekološko obrazovanje i informisanost, kvalitet vode, ekološko upravljanje te sigurnost i usluge.
Za marine je od 2017. godine potrebno ispoštovati 38 kriterijuma, od čega 21 imperativnih / obavezujućih (i) i 17 preporučujuća (p).
 

EKOLOŠKO OBRAZOVANJE I INFORMISANOST

1. Korisnicima marina treba da budu dostupne informacije o lokalnim ekosistemima i ekološkim fenomenima (i).

2. Pravila ekološkog ponašanja u marini i okolnim područjima moraju biti istaknuta u marini (i).  

3. Informacije o Programu Plave zastavice za marine i/ili kriterijumima Plave zastavice za marine moraju biti istaknute u marini (i).

4. Marina je obavezna da organizuje bar tri ekološko-edukativne aktivnosti za korisnike i osoblje marine (i).

5. Individualna Plava zastavica za vlasnike brodova se može dobiti u marini (i).

6. Trebalo bi održati dva puta godišnje sastanak osoblja na temu primjene kriterijuma Plave zastavice (p).

7. Svaki radnik marine trebalo bi da zna što je Plava zastavica i da o tome može da razgovara sa gostima (p).


EKOLOŠKO UPRAVLJANJE

8. Komisija za upravljanje marinom trebalo bi da obezbijedi sisteme ekološkog upravljanja i sprovodi redovne ekološke provjere objekata i sadržaja u marini (p).

9. Marina mora imati ekološku politiku i ekološki plan. Plan treba da se odnosi na upravljanje vodom, otpad, potrošnju energije, pitanja zdravlja i bezbjednosti, kao i upotrebu ekoloških prihvatljivih proizvoda kada god je moguće (i).

10. Upravljanje osjetljivim područjem (i).

11 Moraju postojati odgovarajući posebni i propisno označeni kontejneri za odlaganje opasnog otpada. Otpadom mora da rukuje ovlašćena kompanija i treba da se odlaže na odobrenom odlagalištu za opasni otpad (i).

12. Moraju postojati adekvatne kante za smeće i/ili kontejneri koji se redovno održavaju i prazne. Otpadom rukuje ovlašćena kompanija i odlaže ga na sanitarnoj deponiji (i).

13. Marina mora imati opremu za prihvat reciklirajućeg otpada, kao što su flaše, konzerve, papir, plastika, organske materije, itd. (i).

14. U marini bi trebalo da postoji oprema za prihvat balastnih voda (p).

15. U marini moraju postojati postrojenja za prihvat voda iz toaleta na brodovima (i).

16. Svi objekti i oprema se moraju propisno održavati u skladu sa nacionalnim propisima. Marina treba da bude dobro integrisana sa prirodnim i izgrađenim okruženjem (i).

17. Moraju da postoje adekvatni, čisti i dobro označeni sanitarni objekti, uključujući i prostorije za pranje i pijaću vodu. Treba da postoji kontrolisani kanalizacioni ispust otpadnih voda (i).

18. Ukoliko se u marini nalaze zone za popravku i pranje brodova, zagađenje ne smije da dospije u kanalizacioni sistem, tlo, vode ili prirodno okruženje marine (i).

19. Treba promovisati održive vidove prevoza (p).

20. Nema parkiranja/vožnje u marini, osim u za to posebno određenim zonama (i).

21. Potrošnja vode sanitarnih uredjaja i tuševa bi trebalo da se kontroliše (p).

22. Trebalo bi da postoji ekološka politika marine, kao i ekološki plan koji bi trebalo da uključi podatke o upravljanju vodama i otpadom, potrošnji energije, zdravstvenim i sigurnosnim pitanjima kao i korišćenju ekološki prihvatljivih proizvoda (p).

23. Samo ekološki prihvatljivi proizvodi se mogu koristiti za čišćenje u marini (p).

24. Samo ekološki pr hvatljiva sredstva za higijenu, toalet papir i ubrusi moraju biti obezbijedjeni. Sapun treba koristiti iz dispenrzora (p).

25. Trebalo bi koristiti ekološki efikasno osvjetljenje. Trebalo bi istalirati senzore gdje god je moguće koji bi regulisali upotrebu svjetla (p).

26. Snabdijevanje energijom u marini trebalo bi da bude iz održivih izvora (p).

27. Marina bi trebalo da bude klimatski neutralna (p).

28. Izgradjene i zelene površine bi trebalo da se održavaju na ekološki održiv način (p).

29. Objekti u marini bi trebalo da budu izgradjeni od kološki prihvatljivih materijala. Trebalo bi dati prednost lokalnim dobavljačima u opremanju marine (p).


SIGURNOST I USLUGE

30. Mora postojati adekvatna i dobro označena oprema za spasavanje, prvu pomoć i oprema za gašenje požara. Oprema mora biti odobrena od nadležnih vlasti (i).

31. Moraju postojati planovi hitnih intervencija u slučaju zagađenja, požara i drugih nesreća u marini (i).
 
32. U marini moraju biti istaknute mjere predostrožnosti i bezbjednosne informacije (i).

33. Struja i voda moraju biti dostupni na vezu, a instalacije moraju biti odobrene u skladu sa nacionalnim propisima (i).

34. Trebalo bi da postoji oprema za osobe sa posebnim potrebama (p).

35. Mapa sa rasporedom različitih sadržaja mora biti istaknuta u marini (i).


KVALITET VODE

36. Voda u marini i marina moraju biti vizuelno čiste (bez tragova ulja, smeća, otpadnih voda ili drugih vidova zagađenja) (i),


KORPORATIVNO DRUŠTVENA ODGOVORNOST

37. Uprava marine trebalo bi da ima politiku korporatvno društvene odgovornosti koja bi pokrivala oblasti ljudskih prava, rada, ekološke edukacije i anti-korupcije (p).


UČEŠĆE LOKALNE ZAJEDNICE

38. Uprava marina bi trebalo da sprovode najmanje dvije mjere za podsticanje održivih odnosa u neposrednom okruženju i da ispuni svoju obavezu u društvenim oblastima (p).
Oznaku »Plava zastavica« dodjeljuje međunarodni žiri, a na predlog nacionalne komisije i to za jednu sezonu. Ukoliko se tokom sezone promjene uslovi na plaži ili marini odnosno neki od kriterijuma nije ispunjen, Plava zastavica može biti povučena privremeno ili trajno.